Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin biegów Virtual Run Polska 

1. CEL ZAWODÓW:

1.1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

1.2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

1.3. Promocja Miast i regionów.

1.4. Charytatywna pomoc potrzebującym.

2. ORGANIZATOR:

Fundacja "Pomagam Na Medal"

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59/5

25-432 KIELCE

KRS 0000676411

NIP 657-293-00-16

Regon 367241038

Konto 18-1600-1462-1879-0720-0000-0001 (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!!!)

http://pomagamnamedal.com.pl/

3. Postanowienia ogólne:

3.1. Biegi nie mają charakteru masowego. Każdy bieg Uczestnika ma charakter biegu indywidualnego;

3.2. Biegi mają charakter charytatywny;

3.3. Biegi mogą odbywać się na terenie Polski lub za granicą;

3.4. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:

Virtual Run Polska to cykl ogólnodostępnych amatorskich biegów rozgrywanych na określonych dystansach we wskazanych terminach przez Organizatora i miejscowościach wybranych przez Uczestnika. Uczestnikiem biegu może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. W biegach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Dopuszcza się możliwość udziału dzieci i młodzieży. Udział tych osób jest uzależniony od przesłania zgłoszenia rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci w wieku 12-15 lat mogą startować na dystansie do 5 km, zaś młodzież w wieku 15-17 lat na dystansie do 10 km.

4.2. Dokona zapisu na dany bieg poprzez stronę www.virtualrun.pl

4.3. Dokona opłaty startowej:

a) w wysokości minimum 35 zł w przypadku wysyłki medalu na terenie Polski

b) w wysokości minimum 50 zł w przypadku wysyłki medalu poza granice Polski

c) w wysokości minimum 80 zł w przypadku wysyłki medalu na terenie Polski - pakier z koszulką techniczną VIRTUAL RUN

d) w wysokości minimum 90 zł w przypadku wysyłki poza granice Polski - pakier z koszulką techniczną VIRTUAL RUN

na rachunek bankowy Organizatora. Opłata startowa zostanie przeznaczone na działalność charytatywną Fundacji Pomagam Na Medal. Opłata Startowa nie podlega zwrotowi.

W przypadku wpłaty większej niż minimalna wymagana kwota, środki te zostaną przekazane na cele charytatywne danego biegu.

Przyjęto sposób podziału środków finansowych uzyskanych z wpłat wpisowego w następujący sposób:

- CELE CHARYTATYWNE: minimum 41% uzyskanych środków;

- zwiększenie funduszu Fundacji: 9% uzyskanych środków;

- zakup i dystrybucja medali: maksimum 40% uzyskanych środków; 

- koszty obsługi fundacji (m. in. księgowość, marketing, reklama): 10% uzyskanych środków.

4.4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w związku z realizacja biegu przez Uczestnika tj: zdarzenia losowe, wypadki oraz wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu jakie mogą wystąpić w trakcie biegu.

4.5. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany w systemie Organizatora, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

5. POMIAR CZASU

Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych Urządzeń. W tym celu Uczestnik winien posiadać urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie www.virtualrun.pl maksymalnie do końca (23:59) następnego dnia od dnia zakończenia zawodów. Zalecane jest przesłanie Organizatorowi zdjęcia Urządzenia z w/w danymi poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie  www.virtualrun.pl lub na maila kontakt@virtualrun.com.pl do 5 dni od zakończenia zawodów.

6. DYSTANS I TRASA

6.1. W zależności od zawodów uczestnicy mają do wyboru dystanse: od 5 do 21 km.

6.2. Udział w biegu ma charakter indywidualny.

6.3. Limit czasowy ustalany jest indywidualnie do każdego biegu i podany będzie w opisie zawodów przez Organizatora.

6.4 Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w systemie Organizatora, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danym biegu. Czas z danego biegu należy podać na podstawie międzyczasu zarejestrowanego w urządzeniu pomiarowym lub aplikacji na kilometrze kończącym ten bieg. Uczestnik może dalej kontynuować bieg, ale do klasyfikacji zliczony będzie tylko czas z obowiązującego dystansu. Niedopuszczalne jest przesyłanie w formularzu międzyczasów ze środkowych kilometrów biegu. Każdy bieg zalicza się od pierwszego, pokonanego kilometra (np.: w przypadku biegu na 5km - biegacz ma prawo przebiec więcej kilometrów [np.: 10 km], ale organizatorowi musi przesłać czas z kilometrów od 1 do 5. Nie wolno przesłać czasu z kilometrów np. 3-8).

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Organizator w związku z realizacją biegów nie zapewnia Uczestnikowi:

7.1. opieki medycznej;

7.2. toalet;

7.3. punktów odżywczych;

7.4. ubezpieczenia;

7.5. pomiaru czasu;

ani innych świadczeń obecnych na klasycznych biegach masowych.

8. NAGRODY

8.1 Bieg ma charakter charytatywny. Organizator nie zapewnia nagród rzeczowych.

8.2 Organizator wyśle uczestnikom biegu pamiątkowy medal w ciągu 7 dni dni roboczych od dnia zakończenia danego biegu.

9. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

9.1. Klasyfikacja OPEN Bieg

Klasyfikacja OPEN Bieg będzie prowadzona na wszystkich biegach. Klasyfikacja OPEN kobiet – nagradzane pamiątkowymi medalami będą wszystkie kobiety w klasyfikacji na podstawie wyników zarejestrowanych w systemie Organizatora 

Klasyfikacja OPEN mężczyzn – nagradzane pamiątkowymi medalami będą wszyscy mężczyźni w klasyfikacji na podstawie wyników zarejestrowanych w systemie Organizatora.

9.2. Klasyfikacja OPEN Nordic Walking

Klasyfikacja OPEN Nordic Walking będzie prowadzona na wszystkich biegach. Klasyfikacja OPEN Nordic Walking kobiet – nagradzane pamiątkowymi medalami będą wszystkie kobiety w klasyfikacji na podstawie wyników zarejestrowanych w systemie Organizatora 

Klasyfikacja OPEN Nordic Walking mężczyzn – nagradzane pamiątkowymi medalami będą wszyscy mężczyźni w klasyfikacji na podstawie wyników zarejestrowanych w systemie Organizatora.

9.3 Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o dane przekazane zgodnie z punktem 5 Regulaminu. 

10. RUCH DROGOWY:

10.1. Bieg będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

10.2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

10.3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.

11.5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu.

12. INFORMACJE KOŃCOWE:

12.1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

12.2. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie);

b) zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

c) realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy;

d) kulturalnego zachowywania się;

e) samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

12.3. Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

12.4. Uczestnik wypełniając zgłoszenie o jakim mowa w pkt 4.2 regulaminu oświadcza, że:

a) zapoznał się i akceptuje regulamin biegów Virtual Run Polska

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Pomagam Na Medal

c) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów cyklu,

d) jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,

e) podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

12.5. Na trasie biegu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podbiegi i zbiegi. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

12.7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

12.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające realizację biegu. W sytuacjach np.: bardzo silnego wiatru lub siarczystego mrozu – dopuszcza się realizację biegu na bieżni elektrycznej.

 12.9. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji biegu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

 

Regulamin Towarzyskich Biegów Charytatywnych

"Dla schronisk biegamy, bo psiaki kochamy"

 

1. ORGANIZATOR:

Fundacja "Pomagam Na Medal" Nr KRS 0000676411

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59/5

25-432 KIELCE

http://pomagamnamedal.pl/

2. MIEJSCE: podane w biegu (Run Hau);

3. TERMIN: podane w biegu (Run Hau);

4. DYSTANS: podane w biegu (Run Hau);

5. CEL ZAWODÓW:

5.1. Bieg charytatywny na rzecz - podane w biegu (Run Hau);

5.2. Zwrócenie uwagi na problem zwierzęt będących w potrzebie;

5.3. Upowszechnienie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

5.4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

5.5. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

5.6. Integracja sympatyków i pasjonatów biegania.

6. LIMIT CZASU: 120 min.

7. CEL ZAWODÓW:

7.1. Bieg ma charakter towarzyski. Nie liczy się rywalizacja a dobra zabawa;

7.2. Prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia startu w zawadach ukończą 18 lat;

7.3. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamośći.

7.4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod  oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

7.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

7.6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu bieguZgłoszenia do biegu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez formularzzapisów na stronie organizatora https://virtualrun.com.pl.

7.7. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia podane w biegu (Run Hau).

7.8. Biuro zawodów: Będzie mieścić się w okolicy podane w biegu (Run Hau).

7.8. Wstępnie ustalony limit uczestników Biegu to 100 osób.

8. OPŁATY STARTOWE:

Wysokość opłaty startowej ustala się na kwotę 50 zł lub 90 zł (pakiet z koszuklą techncizną VIRTUAL RUN). Wpłat należy dokonywać na Konto Fundacja "Pomagam Na Medal" Dane do przelewu przesłane zostaną na konto e-mail zawodnika zgłaszającego swój udział.

Cały dochód z opłat startowych przekażemy na Schronisko w Skałowie, dlatego podana kwota jest kwotą minimalną - można wpłacać więcej.

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma następujące świadczenia:

8.1. imienny numer startowy;

8.2. pamiątkowy medal;

8.3. napoj izotoniczne na mecie.

9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Bieg ma charakter towarzyski, więc nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani pomiar czasuZawody ze względu na towarzyski charakter nie są rywalizacją sportową nie wykluczamy jednak tych którzy lubią się ścigać. Każdy zawodnik bez względu na zajęte miejsce otrzymuje na mecie ten sam pamiątkowy medal. Na mecie dla wszystkich startujących przewidujemy konkurs z drobnymi nagrodami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;

10.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

10.3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numerku startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;

10.4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu;

10.5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.

10.6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego;

10.7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie);

10.8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

10.9. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny;

10.10. Organizator nie zapewnia szatni ani toalet;

10.11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu

10.12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;

10.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;

10.14. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;

10.15. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator;

10.16. Kontakt: Fundacja "Pomagam Na Medal" kontakt@virtualrun.com.pl.

 

Regulamin Towarzyskich Biegów Charytatywnych

"Foka Race - Gdańsk 2017"

 

1. ORGANIZATOR:

Fundacja "Pomagam Na Medal" Nr KRS 0000676411

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59/5

25-432 KIELCE

http://pomagamnamedal.pl/

2. MIEJSCE: Gdańsk, tereny Parku Reagana

3. TERMIN: 23.09.2017r. (Sobota), start godzina 11:00;

4. DYSTANS: ok. 5 km  (2 pętle po 2,5 km);

5. CEL ZAWODÓW:

5.1. Bieg charytatywny na rzecz rozbudowy szpitalika dla FOK z Fokarium przy Stacji Morskiej Instytutu Oecanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu;

5.2. Zwrócenie uwagi na problem zwierzęt będących w potrzebie;

5.3. Upowszechnienie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

5.4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

5.5. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

5.6. Integracja sympatyków i pasjonatów biegania.

6. LIMIT CZASU: 70 min.

7. CEL ZAWODÓW:

7.1. Bieg ma charakter towarzyski. Nie liczy się rywalizacja a dobra zabawa;

7.2. Prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 22.09.2017 ukończą 18 lat;

7.3. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamośći.

7.4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod  oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

7.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

7.6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Zgłoszenia do biegu są przyjmowane od 18.08.2017 wyłącznie elektronicznie poprzez formularz zapisów na stronie organizatora https://virtualrun.com.pl.

7.7. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych  upływa dnia 15.09.2017r.

7.8. Biuro zawodów: Będzie mieścić się w okolicy wejscia do Parku Reagana od ulicy Jagiellońskiej koło placu zabaw Kraina zabawy.

7.8. Wstępnie ustalony limit uczestników Biegu to 100 osób.

8. OPŁATY STARTOWE:

Wysokość opłaty startowej ustala się na kwotę 50zł. Wpłat należy dokonywać na Konto Fundacja "Pomagam Na Medal" Dane do przelewu przesłane zostaną na konto e-mail zawodnika zgłaszającego swój udział.

Cały dochód z opłat startowych przekażemy na Rozbudowę szpitalika dla fok na Helu, dlatego podana kwota jest kwotą minimalną - można wpłacać więcej.

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma następujące świadczenia:

8.1. numer startowy;

8.2. pamiątkowy medal;

8.3. napoj izotoniczne na mecie.

9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Bieg ma charakter towarzyski, więc nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani pomiar czasuZawody ze względu na towarzyski charakter nie są rywalizacją sportową nie wykluczamy jednak tych którzy lubią się ścigać. Każdy zawodnik bez względu na zajęte miejsce otrzymuje na mecie ten sam pamiątkowy medal. Na mecie dla wszystkich startujących przewidujemy konkurs z drobnymi nagrodami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;

10.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

10.3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numerku startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;

10.4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu;

10.5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.

10.6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego;

10.7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie);

10.8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

10.9. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny;

10.10. Organizator nie zapewnia szatni ani toalet;

10.11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu

10.12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;

10.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;

10.14. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;

10.15. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator;

10.16. Kontakt: Fundacja "Pomagam Na Medalkontakt@virtualrun.com.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu

 

1. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegów Virtual Run Polska przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja "Pomagam Na Medal" organizator biegów Virtual Run Polska

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt II.2 lub II.3 Regulaminu (w zależności od wybranej opcji rejestracji) jest niezbędne do świadczenia Usług.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją "Pomagam Na Medal"

7. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Fundacją "Pomagam Na Medal" umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.

8. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Fundacja "Pomagam Na Medal" przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,

d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.

9. Dane Usługobiorców będą udostępniane innym Usługobiorcom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji Wspólnych Przejazdów, Treningów. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.

10. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegów Virtual Run Polska zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,

b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Fundacja "Pomagam Na Medal" jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.

11. Fundacja Pomagam Na Medal zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.

12. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegów Virtual Run Polska wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

13. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegów Virtual Run Polska używa systemów retargetowania reklam firm trzecich (partnerzy marketingowi) w tym Facebook, Google celem optymalizacji jakości reklam wyświetlanych użytkownikom. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazując na zainteresowaniach użytkowników. Bezpieczeństwo powierzonych danych jest naszym priorytetem. Dane przekazywane tym partnerom w sposób całkowicie zanonimizowany celem poprawy jakości dostarczanych im treści.

14. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegów Virtual Run Polska stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Usługobiorców, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców z Serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Ciasteczek nie uniemożliwia korzystanie z Usług, może jednak spowodować pewne utrudnienia.